Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

ABS - Đơn ứng cử và đơn đề cử của Ông Trần Văn Mười17-06-2024
ABS - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202408-06-2024
ABS - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 202408-06-2024
ABS - Đơn xin từ nhiệm của trưởng BKS Bà Trương Thùy Linh và thành viên BKS bà Nguyễn Thị Cuối04-06-2024
ABS Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2303-05-2024
ABS - Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 202402-05-2024
ABS - Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát04-04-2024
ABS - Công văn giải trình ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 202301-04-2024
ABS - CV Bổ sung thông tin BCTC kiểm toán năm 202225-03-2024
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 431-01-2024
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 326-10-2023
ABS thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 6.19-09-2023
ABS - Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Mười05-09-2023
ABS - thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 529-08-2023
ABS - Công văn giải trình và khắc phục diện kiểm soát quý 228-08-2023
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Mười09-08-2023
ABS - Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ thành viên ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Cuối31-07-2023
ABS - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ thành viên ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Cuối13-07-2023
ABS - Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giữ niên độ và năm năm tài chính 202329-06-2023
ABS Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202322-06-2023
    1    2    3    4    5    6