Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS - CBTT HĐQT Thông qua về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay14-12-2021
ABS - HĐQT Thông qua về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng07-12-2021
ABS - CBTT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và phó Giám đốc công ty04-12-2021
ABS - Quyết định HĐQT về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay25-10-2021
ABS-NQ Thông qua việc chuyển nhượng CP Công ty con là VCD Reverbank.21-09-2021
ABS- NQ HĐQT Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 202015-09-2021
ABS - CBTT Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.26-04-2021
ABS- CBTT Nghị quyết thông qua chi trả cổ tức, chuyển nhượng vốn tại VCD và giao dịch giữa các bên liên quan26-04-2021
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 202124-04-2021
ABS - Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD12-04-2021
ABS - thống nhất thông qua vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng02-04-2021
ABS - Nghị quyết thống nhất các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 202130-03-2021
ABS- thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202109-03-2021
ABS - CBTT về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty23-02-2021
ABS - thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu, đăng kí vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.12-01-2021
ABS - CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty04-01-2021
ABS- thông qua thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư16-12-2020
ABS - Bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty02-12-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD26-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD23-11-2020
    1    2    3