Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 216-12-2022
ABS thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của VCD15-12-2022
ABS - HĐQT Thông qua về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng25-11-2022
ABS thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu.24-10-2022
ABS thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 202124-10-2022
ABS thông qua quyết nghị ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 202128-09-2022
ABS - Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan03-06-2022
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202223-04-2022
ABS - CBTT sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty ngày 23.04.202223-04-2022
ABS- NQ HĐQT Thống nhất các nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202231-03-2022
ABS- Miễn Nhiệm Phó Giám đốc Công ty.16-03-2022
ABS -CBTT Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202210-03-2022
ABS - CBTT HĐQT Thông qua về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay14-12-2021
ABS - HĐQT Thông qua về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng07-12-2021
ABS - CBTT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và phó Giám đốc công ty04-12-2021
ABS - Quyết định HĐQT về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay25-10-2021
ABS-NQ Thông qua việc chuyển nhượng CP Công ty con là VCD Reverbank.21-09-2021
ABS- NQ HĐQT Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 202015-09-2021
ABS - CBTT Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.26-04-2021
ABS- CBTT Nghị quyết thông qua chi trả cổ tức, chuyển nhượng vốn tại VCD và giao dịch giữa các bên liên quan26-04-2021
    1    2    3