Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS- NQ HĐQT Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 202015-09-2021
ABS - CBTT Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.26-04-2021
ABS- CBTT Nghị quyết thông qua chi trả cổ tức, chuyển nhượng vốn tại VCD và giao dịch giữa các bên liên quan26-04-2021
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 202124-04-2021
ABS - Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD12-04-2021
ABS - Nghị quyết thống nhất các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 202130-03-2021
ABS- thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202109-03-2021
ABS - CBTT về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty23-02-2021
ABS - thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu, đăng kí vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.12-01-2021
ABS - CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty04-01-2021
ABS- thông qua thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư16-12-2020
ABS - Bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty02-12-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD26-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD23-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III18-11-2020
ABS- HĐQT thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao18-11-2020
ABS - thông qua điểu chỉnh danh sách nhà đầu tư chào bán09-11-2020
ABS- Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ20-10-2020
ABS - Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty25-09-2020
ABS - Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty.22-09-2020
    1    2