Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Nghị quyết

ABS - NQ Thông báo mời họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ 202408-06-2024
ABS - Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202402-05-2024
ABS - NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự26-04-2024
ABS - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202420-03-2024
ABS - Thông qua nghị quyết giao dịch với bên liên quan08-03-2024
ABS - Thông qua nghị quyết giao dịch với bên liên quan13-10-2023
ABS - thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 529-08-2023
ABS - NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm tài chính 202329-06-2023
ABS - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202328-06-2023
ABS - NQ bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202322-06-2023
ABS - Thông qua NQ thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 202305-06-2023
ABS - thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 426-05-2023
ABS Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202308-05-2023
ABS - NQ thông qua giao dịch với bên liên quan19-04-2023
ABS - HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 202212-04-2023
ABS - thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 312-04-2023
ABS - thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của VCD15-03-2023
ABS - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202310-03-2023
ABS - NQ HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 202221-02-2023
ABS thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 216-12-2022
    1    2    3    4