Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Phân NPK

Phân NPK 16-16-8 + 13S

Tính năng

Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng Lượng bón: Cây lúa: 350 – 500 kg/ha/vụ Cây công nghiệp ngắn ngày: 400 – 600 kg/ha/vụ Cây công nghiệp dài ngày: 500 – 700 kg/ha/vụ Cây ăn trái: 1,5 – 2,0 kg/cây/vụ